VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SMART CITY STARTERK!T

Wij (Stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security ) of onze rechtsopvolgster verlenen aan eenieder die een kopie verkrijgt van (een onderdeel van) de Smart City StarterK!t kosteloos een eeuwigdurend, onherroepelijk en wereldwijd recht om de Smart City StarterK!t te gebruiken onder de hierna genoemde voorwaarden.

U stemt ermee in dat wij Uw naam en contactgegevens bewaren en gebruiken met als doel U te benaderen om U te bevragen over Uw ervaringen met de Smart City StarterK!t. Of om U op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen rondom de Smart City StarterK!t.

U verklaart zich solidair met en omarmt de open dataprincipes en het IoT Charter. Deze principes maken onderdeel uit van de Smart City StarterK!t en zijn te downloaden via http://www.smartcitystarterkit.com

U erkent onze investering in tijd, geld en vaardigheden in het opzetten van ons Living Lab Stratumseind 2.0 en het daar ontwikkelen van deze Smart City StarterK!t. U realiseert zich dat wij voor het verstrekken van de producten van deze investering van U geen resultaatverplichting vragen.

Wij kunnen U benaderen met het verzoek ons te informeren over het gebruik van de Smart City StarterK!t en de daarin genoemde softwarecomponenten en de daarop gebouwde toepassingen en services. U spant zich in om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

U bent zich ervan bewust dat het verkrijgen van een kopie van de Smart City StarterK!t een open uitnodiging is om met ons in overleg te gaan over de gezamenlijke doorontwikkeling ervan. U begrijpt dat een gezamenlijke doorontwikkeling aanzienlijke kostenbesparingen kunnen betekenen voor iedereen die bijdraagt. Plus: een snellere realisatie van volgende versies van de Smart City StarterK!t.

U spant zich ervoor in kennis, data, ervaringen te delen over het gebruik van de StarterK!t. U spant zich er tevens voor in informatie met ons te delen over softwarecomponenten, toepassingen of services die U op het platform hebt ontwikkeld of laten ontwikkelen. Wij mogen deze kennis, data en informatie gebruiken voor het verbeteren of aanpassen van de Smart City StarterK!t.

U bent zich ervan bewust dat wij, in samenwerking met onze partners, de visie van de Gemeente Eindhoven nastreven om een Smart Society te realiseren, waarin niet ontwikkeling van ICT voorop staat, maar het welzijn van mensen.

Indien U de Smart City StarterK!t gebruikt, dient U zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of in verband met het gebruik van de Smart City StarterK!t. Dit geldt ook voor de partners die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de Smart City Starterk!t. De Smart City StarterK!t wordt aan U “as is” verstrekt. Dat betekent dat noch wij, noch enige andere partij die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Smart City StarterK!t, instaat voor de juistheid en de rechtmatigheid van de informatie in de Smart City StarterK!t.

Indien U een kopie van de Smart City StarterK!t aan een derde verstrekt, bent U verplicht om deze voorwaarden op te leggen aan de betreffende derde. Desgevraagd deelt U ons mede aan wie u een kopie van de Smart CityK!t hebt verstrekt.

Wij mogen deze voorwaarden aanpassen. Wij sturen U de aangepaste versie van deze voorwaarden toe. U hebt dan de keuze om deze aangepaste versie te accepteren of te verwerpen.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse taal is bindend.

Op het gebruik van de Smart City StarterK!t is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant wordt exclusief aangewezen als bevoegde rechter om kennis te nemen van eventuele geschillen, welke niet in goed overleg kunnen worden opgelost.

Door de StarterK!t te downloaden ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.